Onderwijscentrum

Een van de hoofdtaken van Vuslat is het aanbieden van kwalitatief naschools onderwijs. In het dagonderwijs hebben sommige leerlingen te kampen met een nauwelijks in te halen achterstand. Daar willen wij wat aan doen. In kleine groepen en onder begeleiding van gemotiveerde leerkrachten kunnen kinderen hun kennis van bepaalde vakken aanzienlijk bijspijkeren. Daarnaast leggen onze begeleiders de nadruk op motivatie, structuur en concentratie.

Methodik en begeleiders

Vuslat Onderwijscentrum werkt met tal van vrijwilligers, stagiairs én professionele leerkrachten. Alle begeleiders bij Vuslat, die voor de leerlingen in de eerste plaats vertrouwenspersonen zijn, leggen de klemtoon op het belang van dialoog. Met de leerlingen zelf, maar ook met ouders en scholen. Om de reguliere dagscholen uitleg te verschaffen over de meerwaarde van Vuslat, brengen wij alle scholen – veelal in overleg en met de actieve medewerking van de zorgcoördinatoren – een informatiebezoek.

De belangrijkste aandachtspunten van ons onderwijscentrum

 • Huistaakbegeleiding: leerstof onder de knie krijgen door het maken van oefeningen.
 • Taalstimulering: het is vanzelfsprekend van groot belang dat onze leerlingen het Nederlands machtig zijn. Die taalkennis loopt als een rode draad door al onze opleidingen.
 • Rapportopvolging: niet als ultiem controlemiddel, maar ‘rapporten’ net gebruiken om tegenvallende resultaten te voorkomen.
 • Ouderparticipatie: via regelmatige oudercontacten verhogen we de betrokkenheid van de ouders. Door het jaar gaan er vormingssessies, onder meer over de structuur van het onderwijssysteem, over het zelfvertrouwen en over het belang van een goede schoolkeuze plaatsvinden.
 • Schoolparticipatie: onze begeleiders vinden het contact met de leerkrachten van de dagschool erg belangrijk. Daarom maken zij gebruik van een communicatieboekje voor het uitwisselen van informatie en het oplijsten van eventuele aandachtspunten. In de praktijk wil Vuslat immers voor de scholen een soort ‘assistent’ zijn.

 

Studiebegeleiding lager onderwijs 

Tijdens het schooljaar organiseert Vuslat studiebegeleiding voor het lager onderwijs in verschillende sessies.

 • 1e sessie: Maandag-Woensdag, 17:00-18:30
 • 2e sessie: Maandag-Woensdag, 18:30-20:00
 • 3e sessie: Dinsdag-Donderdag, 17:00-18:30
 • 4e sessie: Dinsdag-Donderdag, 18:30-20:00
 1. Maximaal zes leerlingen in de klas.
 2. Leerkrachten bereiden thuis de lessen grondig voor en verwachten hetzelfde van de leerlingen.
 3. Kort op de bal spelen.
 4. Extra oefeningen en het verder uitdiepen van de leerstof.

 

Studiebegeleiding secundair onderwijs 

Voor secundair onderwijs vakgerichte klassen:

 • Nederlands – Frans
 • Engels – Wiskunde
 • Mogelijkheid om meerdere lessen te volgen.
 • Lessen gaan door in het weekend.
 • Bedoeling om regelmaat te creëren en veel nuttige oefeningen te maken, want – zoals een bekend spreekwoord zegt – oefening baart kunst!
 • Ook hier kleine klassen om de efficiëntie van de lessen te verhogen, met grotere slaagkansen tot gevolg.

 

Privélessen

 Op aanvraag.

De dagen en uren zijn flexibel.

 

 

Lesverloop en evaluatie 

Wat moet u zich nu voorstellen bij een lesavond in ons onderwijscentrum?

 • Het eerste deel: huistaakbegeleiding.
 • Het tweede deel: oefenen van individuele vaardigheden. Spelling, rekenen, … de concrete invulling hangt af van de behoeften van de leerling in kwestie.
 • Individuele studiebegeleidingstraject komt tot stand in nauw overleg met de leerling zelf, de ouders en de leerkrachten uit het reguliere dagonderwijs.
 • Bij Vuslat leggen vrijwilligers, stagiairs en professionele leerkrachten voor zichzelf de lat bijzonder hoog.
 • Onze begeleiders volgen de vooruitgang van de leerlingen nauwgezet op en maken een maandelijkse analyse van de sterke en minder sterke punten.
 • Het team van begeleiders komt maandelijks meerdere keren samen, plant en evalueert de communicatie met de scholen en stelt individuele trajecten bij.

 

Inschrijvingen

Het onderwijscentrum van Vuslat wil de schoolresultaten structureel verbeteren. Wij geven de voorkeur aan stabiliteit en willen steeds preventief werken. Bijgevolg is het begin van het schooljaar de ideale inschrijvingsperiode voor onze lessen maar later inschrijven kan in principe ook nog.